Evanjely Anio

21. February 2020 : Zoma Fahaenina tsotra Mandavan-taona
dailygospel_logo
Taratasin'i Md. Jakoba 2,14-24.26.

Raha misy olona milaza azy ho manam-pinoana, nefa tsy manana asa, inona no soa ho azony? Moa hahavonjy azy va izany finoana izany?
Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sy tsy manan-kohanina isan'andro,
ka ilazan'ny iray aminareo hoe: Mandehana amim-piadanana, mamindroa sy mivokisa, nefa tsy omeny izay ilain'ny vatany, inona no soa azony amin'izany?
Mba toy izany ihany koa ny finoana, raha tsy omban'asa izy, dia tena maty mihitsy.
Hamaly koa ny olona hanao hoe: Hianao manam-pinoana, hono, ary izaho manana asa koa. Asehoy ahy hoe ny finoanao tsy misy asa, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako.
Hianao mino fa misy Andriamanitra iray; tsara ny ataonao; ny demony koa anefa mino izany, ka mangovitra.
Fa moa te-hiaiky va hianao, ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy omban'asa?
Moa tsy ny asa va no nanamarinana an'i Abrahama razantsika, tamin'izy nanolotra an' Isaaka zanany teo ambonin'ny otely?
Hitanao fa niara-nanao ny finoana sy ny asany; ary ny asa aza no nahatontosa ny finoany.
Dia tanteraka ny Soratra Masina hoe: Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka notanana ho fahamarinany izany, sady nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy.
Hitanao amin'izany fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana fotsiny ihany.
Toy ny ahafatesan'ny vatana tsy misy fanahy no ahafatesan'ny finoana tsy omban'asa koa.

Salamo 112(111),1-2.3-4.5-6.

ALEPH Sambatra ny olona matahotra an'ny Tompo, BETH izay mametraka ny hafaliany rehetra, amin'ny fitandremana ny didiny.
GHIMEL Hahery ambonin'ny tany ny taranany; DALETH hambinina ny taranaky ny marina.
HE Fiadanana sy harena no ao an-tranony; VAV ary maharitra mandrakizay ny fahamarinany.
ZAIN Fahazavana no miposaka ao amin'ny aizina ho an'ny olo-mahitsy. HETH ho an'izay mamindra fo sy miantra ary marina.
TETH Sambatra ny olona manao famindram-po sy mampisambotra; YOD hahery an'ady izy, eo amin'ny fitsarana.
KAPH Fa tsy mba hangozohozo na oviana na oviana izy, LAMED hamela fahatsiarovana mandrakizay ny marina.

Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Marka 8,34-38.9,1.

Dia nantsoiny ny vahoaka mbamin'ny mpianany ka nilazany hoe: Raha misy ta-hanaraka ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka ahy.
Fa izay te-hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy azy noho ny fitiavany ahy sy ny Evanjely no hamonjy azy.
Inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy, nefa very ny fanahiny?
Sa inona no azon'ny olona omena ho takalon'ny fanahiny?
Izay ho menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka mpijangajanga sy mpanota ity, dia ho menatra azy koa ny Zanak'olona rahefa avy amin'ny voninahitry ny Rainy izy otronin'ny anjely masina.
Henemana taorian'izany dia nalain'i Jesoa Piera sy Jakoba ary Joany ka nentiny nitokana tany an-tampon'ny tendrombohitra avo anankiray, dia niova tarehy teo anatrehany izy.

Kontakt Sassenberg

Pfarramt Sassenberg
Pfarrer Andreas Rösner

Fr. Susanne Schlatmann
Langefort 1
  02583 - 300 310
Öffnungszeiten: 
Mo., Di, Do. + Fr:.   9.00 – 12.00 Uhr
Mo. – Mi.:  15.00 – 17.00 Uhr

  Mail an das Pfarramt senden...

Kontakt Füchtorf

Pfarrbüro Füchtorf
Pastor Norbert Ketteler

Fr. Martina Wiegert
Kirchplatz 3
  05426 - 93 30 93
Öffnungszeiten: 
Mo. + Mi.:  9.00 – 11.00 Uhr
Do. 15.00 – 17.00 Uhr

Mail an das Pfarrbüro senden...

Anmeldung (Intern)